Misverstanden rond windenergie

Misverstanden rond windenergie

Zolang er windmolens bestaan zijn er bezwaren geweest. Al tegen de eerste windmolens die eeuwen geleden voor graanverwerking werden gebruikt bestonden bezwaren. Ook in 2004 is er soms een flinke weerstand tegen de plaatsing van windturbines. Hoewel wij als Kemperman & Partners over het algemeen vooral voordelen zien van windenergie nemen we bezwaren die geuit worden altijd uiterst serieus. De meest voorkomende bezwaren zijn:

 • Tegenstanders van windenergie komen vaak met lage rendementspercentages (< 20%) als het gaat om windenergie. Vaak zijn deze cijfers gebaseerd op een mix van oudere en nieuwere turbines. Ze vergeten daarbij te zeggen dat de rendementen in de afgelopen jaren sterk zijn verbeterd, zeker als je dat afzet tegen de kosten van investering. Wij vinden het belangrijk om per locatie te onderzoeken wat de rendementen zijn en welke turbines het meest optimale resultaat opleveren.

 • Tegenstanders van windenergie geven vaak aan dat windenergie vanwege het lage rendement slechts een klein deel (ca. 10%) van de totale energiebehoefte kunnen dekken. Op dit moment is dat inderdaad het beeld, alleen hebben we dat niveau van 10% nog lang niet bereikt en staan de technologische ontwikkelingen niet stil.

 • Tegenstanders van windenergie zeggen vaak dat de energiekosten voor het maken en plaatsen van een windturbine hoog zijn. Een windturbine kan tot 60-80 maal zoveel energie produceren als voor de eigen fabricage, de installatie, onderhoud en afbraak nodig is (de zgn. opbrengstfactor). In ongeveer drie maanden kan een windturbine op een goede locatie de voor zichzelf benodigde energie opbrengen.

  Wist u trouwens dat ook de verbranding van fossiele brandstoffen (benzinemotor en centrales) vaak een zeer slecht rendement hebben (30% of minder).

 • Tegenstanders van windenergie wijzen er vaak op dat subsidiering door de overheid zonde van het geld is, omdat er goedkopere alternatieven zijn. Wij vinden het van belang dat de overheid subsidieert tot het moment dat windenergie op eigen benen kan staan. De alternatieven waarop tegenstanders van windenergie wijzen zijn vaak problematisch (bijv. kernenergie) of belasten het milieu te sterk.

 • Tegenstanders van windenergie wijzen er op dat windenergie een dure vorm van energie is. Op dit moment is dat ook het geval, omdat andere energiebronnen (gas, steenkool etc.) nog veel te laag geprijsd zijn (de milieukosten zijn er niet in verwerkt; als dit wel gedaan zou worden zou deze energie zeer duur worden; nu betaalt de gemeenschap de milieuschade). Op het moment dat andere energiebronnen duurder worden werkt dit in het voordeel van windenergie. Bij een juiste economische toerekening van alle kosten is windenergie (samen met waterkracht) nu al de meest economische (en ecologische) stroombron.

 • Tegenstanders noemen het feit dat windturbines vaak niet werken als argument tegen windenergie. Er moeten immers altijd energiebronnen zijn die de momenten van lage energievoorziening opvangen. Op dit argument is nogal wat af te dingen. In de eerste plaats zal windenergie altijd maar een techniek zijn om in onze energiebehoefte te voorzien naast bijv. zonne-energie, waterkracht en biomassa. Dat betekent dat de fluctuaties in windenergie opgevangen worden. Bovendien, als het op de ene plaats niet waait, waait het elders wel. Zeker door samenwerking in Europees verband betekent dit dat er - over het geheel genomen - altijd energie is.

 • Tegenstanders van windenergie noemen vaak de overlast in de directe omgeving als bezwaar. Dergelijke bezwaren nemen wij uiterst serieus in onze projecten, maar wel op basis van feiten (dan houden wij er rekening mee in goed overleg met omwonenden) en niet op basis van ongefundeerde meningen.

  In de projecten die wij begeleiden wordt juist aan deze aspecten veel aandacht besteed. Wij overleggen met alle betrokkenen (omwonenden, gemeente, milieubeweging etc.) om tot het beste resultaat te komen.

  Meer informatie? Contact.

 • Home

  Terug naar boven