Waarom windenergie?

Waarom windenergie

De belangrijkste reden om te investeren in windenergie is dat het hier gaat om een duurzame energiebron. Beschikbaarheid van energie vinden we vanzelfsprekend, maar we staan er vaak niet bij stil dat productie van energie uit aardgas of steenkool blijvend schade toebrengt aan ons leefmilieu. Bij de verbranding van deze brandstoffen komen schadelijke gassen vrij. Denk maar eens aan het broeikasgas CO2 dat bij doorgroeiende uitstoot tot een verandering van ons klimaat kan leiden. Of stikstofdioxiden en zwaveloxiden die zure regen veroorzaken. Ook zullen de fossiele brandstofvoorraden op lange termijn opraken.

Bij elektriciteitsopwekking met behulp van windturbines komen geen schadelijke gassen vrij. En het zal altijd blijven waaien; windenergie is dus onuitputtelijk en duurzaam. Elke kWh geproduceerd met windenergie bespaart 0,68 kg koolstofdioxide, 0,33 m3 aardgas en 1,37 gr stikstofdioxide.

Eigenlijk staat de ontwikkeling van windenergie nog maar aan het begin. Vandaar dat de overheden veel geld stoppen in de ontwikkeling van duurzame energie. Op termijn is te verwachten dat de kosten van windenergie lager zullen zijn dan die van andere vormen. Wanneer echter ook de kosten van de klimaatsverandering voor het milieu worden meegerekend (opwarming van het oppervlaktewater bijvoorbeeld), is de kostprijs van windenergie uit een moderne turbine al vrijwel gelijk aan de integrale kostprijs van een kWh uit een conventionele centrale. Schadestudies schatten nu al milieukosten van de klassieke, niet duurzame energieopwekking op circa 3 eurocent per kWh.

Al eeuwenlang gebruikt men in Nederland de wind als energiebron. Denk maar eens aan het droogmalen van de talrijke polders die ons land rijk is. Nederland ligt wat wind betreft namelijk vrij gunstig. Het land is over het algemeen vlak en open. Daarnaast trekken veelvuldig windrijke depressies over ons land. Toch presteert Nederland op het terrein van windenergie minder goed dan andere Europese landen. Denemarken, Duitsland en Spanje zijn daarbij koploper.

De Nederlandse overheid investeert extra in duurzame energie om die achterstand in de komende jaren weer in te lopen. Zomer 2001 werd een nieuw convenant ondertekend met de speelse naam BLOW. Uitgangspunt bij deze BLOW doelstelling is dat in 2010 met Nederlandse wieken 1500 megawatt opgewekt wordt. Het is veelal aan de lagere overheden (provincies, gemeenten) om dit beleid verder uit te werken en de bijbehorende doelstellingen te realiseren. In 2006 is deze doelstelling reeds behaald. Het bereiken van deze doelstelling geeft echter een vertekend beeld. Bij het ontstaan van de BLOW in de jaren 2000 en 2001 was er sprake van windturbines met een maximaal te installeren vermogen van ongeveer 1,5 megawatt. Inmiddels is dit meer dan 3 megawatt. Feitelijk had de bestaande BLOW doelstelling door de overheid aangepast dienen te worden naar een niveau van bijvoorbeeld in 2010 3000 megawatt.

Meer informatie? Contact.

Home

Terug naar boven